BUDSJETT OG PROSJEKTREGNSKAP

Budsjettet utarbeides i samarbeid med vår oppdragsgiver. Oppdragsgiver setter premissene for utarbeidelsen. Vi innehar kompetanse i å kvalitetssikre at alle elementer er med samt at vi har gode og velprøvde modeller for å beregne pris pr deltaker.

Både kostnadssiden og inntektssiden er det viktig å sette realistiske nivåer på. Mange arrangementer søker å hente midler fra eksterne finansieringskilder i form av utstillinger, sponsorer og fra offentlige instanser. Vi bidrar med å definere mulige finansieringskilder og planlegge strategi og fremdriftsplan for salgsarbeidet. Vi ivaretar rollen som «økonomisjef» for arrangementet og ved dette har vi en tett oppfølging av så vel inntektssiden som kostnadssiden.

I vår rolle som økonomisjef for arrangementet inngår det å sette opp et endelig prosjektregnskap. Prosjektregnskapet leveres komplett slik at det kan fremlegges for deres regnskapsfører og revisor. Gyro Conference ivaretar alle funksjoner rundt regnskap fra innkreving av deltakeravgifter til utbetaling av godkjente fakturaer, samt innrapportering av offentlige avgifter, skatt og merverdiavgift på vegne av deg som oppdragsgiver.